logotyp

4. Třída - Berušky

Představujeme naší třídu 

Ve třídě pracují s dětmi p. učitelky - Bc. Romana Píchová , Jitka Hyánková a Zdeňka Tůmová.
Jmenujeme se BERUŠKY a chodí nás 25 dětí, z toho 13 chlapců, 5 děti měly odklad školní docházky a 5 dětí je mladších.
Provoz MŠ je zajištěn od 6.00 hodin do 16.30 hodin. Je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální zvláštnosti dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a pracovaly svým tempem.
 • Režim dne:

6.00 – 8.30

scházení dětí, hry dle přání dětí

8.30 – 9.40

ranní cvičení, hygiena, svačina, didakticky zacílené činnosti (skupinové, individuální)

9.40 – 11.40 

hygiena, oblékání, pobyt venku             

11.40–12.10  

hygiena, oběd

12.10–14.00  

odpočinek, klidové hry a činnosti

14.00–14.35 

hygiena, svačina

14.35–16.30 

odpolední zájmové činnosti

 

 •      pokud se ve třídě vyskytnou agresivní sklony k ostatním –  bude působeno na děti prosociálním způsobem pomocí her i běžným sociálním působením, vzorem dospělých i ostatních dětí, za pomoci efektivních komunikačních technik
 •      pokud děti nebudou spolupracovat s učitelkami, ani s dětmi je důležitá individuální práce – posilovat jejich sebedůvěru, nenutit k činnostem
 •      při logopedických problémech budeme spolupracovat s rodiči, dětským lékařem a logopedem
 •      nabízíme zákonným zástupcům kroužek ,,Hravá angličtina“ a ve spolupráci s DDM další zájmové aktivity
 •      ostatní vznikající výchovné problémy budeme řešit  individuálním přístupem
 •      důležitá je příprava dětí do základní školy spolu s očekávanými výstupy vycházející z RVP PV, důležitá je spolupráce rodiny k návykům na školu
 •      podle potřeb dětí i zákonných zástupců budeme reagovat na speciální vzdělávací potřeby
 •      budeme spolupracovat se školským poradenským zařízením, odborným lékařem a vyrovnávat u dítěte nerovnoměrný vývoj (tělesný, rozumový i sociální), portfólio dítěte (rodiče budou moci na požádání konzultovat vývoj svého dítě s výsledky vzdělávání)

 

Dlouhodobé cíle pro třídu

 1. vytvořit ve třídě příjemnou atmosféru, kde se budou děti cítit dobře
 2. podporovat dětskou tvořivost a fantazii
 3. naučit se neubližovat kamarádovi a umět mu sdělit: ,,To mi nedělej!“
 4. učit se společným pravidlům při hrách, vzájemný respekt a schopnost řešení problémů
 5. učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní zodpovědnost
 6. rozvíjet pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědomění si vlastního těla

 

Slovo závěrem: výchovně-vzdělávací proces je důležitým mezičlánkem mateřské a základní školy, proto v naší třídě na něho klademe velký důraz. Co se budou děti učit, budete mít vždy na nástěnce v šatně.

Pokud budete mít v čemkoli nejasnost, ptejte se… Reinhard K. Sprenger:  Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.

 

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign