Jméno:
Heslo:

5.Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

- termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího
školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do
16. května, veřejnost o zápisu bude informována na tabulích v MŠ, deníku Veselsko,
webových stránkách; zřizovatel před zápisem poskytne MŠ podle územního obvodu
seznam dětí (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, v případě
cizince místo pobytu dítěte
- ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do
mateřské školy,
- přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, při odkladu školní docházky
do sedmi let) nejdříve však děti od 2 let (musí být vývojově způsobilé a hygienicky
samostatné)
- od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné
- přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců
místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu
v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve
školském rejstříku,
- dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila
- podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka
se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné
- ředitelka mateřské školy stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí
přesáhnout tři měsíce, toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou
- dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud
není naplněna kapacita školy

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign