Jméno:
Heslo:

4.Povinnosti zákonných zástupců

Při rozvoji osobnosti a samostatnosti dítěte mají zásadní úlohu ve výchově rodiče.
Rodičovská odpovědnost je vykonávána se zájmy dítěte, kde rodiče jsou příkladem svým
dětem ve způsobu života a chování v rodině. Zásadní je též spolupráce zákonných zástupců a
pedagogů mateřské školy.
Zákonní zástupci jsou povinni:
- řídit se školním řádem
- zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování
očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem
- předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnostpředávání
a převzetí dítěte učitelce proběhne vždy slovní komunikací
- zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, bylo vhodně a čistě oblečeno
- oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě
neprodleně telefonicky nebo osobně
- doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do
tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve dle §34 ods.4 (pro tyto účely se
vydává dítěti omluvný list), učitelky zapisují a dokladují nepřítomnost dítěte po celou
dobu povinné předškolní docházky
- nepřítomnost dítěte je možno provést – telefonicky do kanceláře MŠ, telefonicky
třídní učitelce nebo osobně třídní učitelce, třídní učitelka vše eviduje /Neomluvenou
absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván
doporučujícím dopisem, při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o
pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§34a odst. 4)./
- nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu
- informovat učitelku nebo ředitelku školy o změně zdravotní způsobilosti, dalších
zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by narušily
průběh výchovně vzdělávacího procesu
- na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně účastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte
- ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice podle §28 odst. 2,3
školského zákona (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu,
adresy pro doručování písemností, do evidenčního listu uvést číslo telefonu, který je
kdykoliv dostupný při náhlém onemocnění dítěte)
- doložit čestným prohlášením nebo dokladem ze ŠPZ žádost o odklad školní docházky
do 30. května příslušného roku
- ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravování
- dodržovat pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku se
zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a
ostatními zákonnými zástupci dětí
- vzhledem k bezpečnosti dětí je zákonný zástupce povinen předat dítě přímo učitelce,
dítě nesmí být ponecháno bez dozoru v prostorách školy, ani na zahradě
- dodržovat délku provozní doby, vnitřní režim mateřské školy, dítě musí být
vyzvednuto do konce pracovní doby pedagogických pracovníků
- při předání dítěte je zákonný zástupce povinen opustit budovu školy i zahradu, škola
se zříká jakékoli odpovědnosti za úraz dítěte i dalších osob, které dítě vyzvedávají
- zákonní zástupci jsou povinni předat dítě bez zjevných příznaků onemocnění
(kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota...), vyskytne-li se v rodině
infekční nemoc (salmonelóza, mononukleóza, žloutenka apod.), oznámí tuto
skutečnost mateřské škole, včetně výskytu vší
- bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy
informováni o jeho zdravotních obtížích
- označit veškeré věci dětí, včetně dětských přezůvek (nejsou přípustné pantofle a
gumové krosky), toto platí i pro obuv na pobyt venku
- za věci uložené v sáčcích a na poličkách si nesou plnou odpovědnost zákonní zástupci
(v sáčcích budou mít děti náhradní oblečení, kapesníky)
- pokud se dítě účastní výletu nebo jiné školní akce mimo Veselí nad Lužnicí, musí
zákonný zástupce souhlasit a stvrdit podpisem, jinak nelze se akce účastnit
- pokud dítě potřebuje lék na nevolnost během cesty dopravním prostředkem,
domluví zák.zást. s učitelkou podání léku (název, množství) spolu s písemným
potvrzením
- akce, které pořádá mateřská škola, jsou pouze pro děti přijaté (sourozenci, ani
ostatní děti se akcí neúčastní)
- zákonný zástupce je povinen uvést do evidenčního listu oba rodiče (pokud jsou
uvedeni v rodném listě), veškeré informace si vzájemně sdílejí (i v případě, kdy je
svěřeno dítě do péče jednoho rodiče), nechají nahlédnout, či ofotit rozsudek
učitelce, která dostane jasné informace o předávání dítěte
- zákonný zástupce je povinen se účastnit zahajovacích schůzek, podepsat prezenční
listinu
- zákonný zástupce včas, dle dohodnutých pravidel, nahlásí dítě na vedlejší i hlavní
prázdniny (stvrdí podpisem), o hlavních prázdninách (červenec, srpen) si v případě
docházky v jiné MŠ (Mezimostí, U zastávky) včas dle ujednaných pravidel tuto
docházku zajistí a požádá příslušné učitelky o ofocení evidenčního listu
- v případě fotografií a video záznamů při akcích mateřské školy si pořizuje zák.zást.
tyto záznamy pro vlastní potřeby
- do mateřské školy mají zákaz osoby pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek
- dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád,
bezpečnostní předpisy)
- dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními
zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
- zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování
očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign