Jméno:
Heslo:

13.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

- vytvářet příznivé klima školy, podporující vzájemný respekt mezi dětmi a dospělými
- vést děti ke zdravému způsobu života a vysvětlovat jim pozitiva zdravého životního
stylu, což je jeden z hlavních cílů vzdělávacího programu ve ŠVP
- přiměřenou formou k věku dětí seznamovat s nebezpečím drogové závislosti,
alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování
- rozvíjet kladný postoj k lidem jiné národnosti, etnické či náboženské příslušnosti
- nenechat bez povšimnutí žádný projev rasismu, agresivity či násilného chování (děti
učit prosociálnímu chování vzhledem k sobě i druhým v komunitním kruhu, ve hrách
a běžných situacích)
- v případě opakovaných projevů poruch chování dítěte spolupracovat se zákonnými
zástupci, případně poradenským pracovištěm
- škola se zabývá primárním preventivním programem, v kterém se snaží podpořit
příznivé sociální klima vzájemné mezi dětmi, dětmi a dospělými (zařazovat do her,
komunitního kruhu, do běžných situacích v MŠ)

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím
Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je
Minimální preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské
školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné
deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci,
případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního
klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými
pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu
pobytu dítěte v mateřské škole.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo
zanedbáváno.

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign