Jméno:
Heslo:

12. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Mateřská škola je z bezpečnostních důvodů uzavřena po celou dobu školního vzdělávání. Při
příchodu i odchodu do MŠ se všichni hlásí jménem dítěte, popřípadě svým vlastním jménem.
Poté učitelka nebo provozní zaměstnankyně otevřou vchodové dveře elektrickým zámkem.
Vše je vizuálně kontrolováno kamerovým systémem. Zákonní zástupci nepouštějí do MŠ cizí
osoby, které neznají.

Zákonní zástupci:
- předávají dítě učitelce osobně se slovním předáním, mateřská škola odpovídá za
bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného
zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho
zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
- k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy
dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí
z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými
opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let
- v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro
zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými
zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost
- oznámí jakékoli skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, i které se udály mimo
mateřskou školu (alergie, mdloby, nevolnost, úraz ...), v případě docházky dítěte se
zlomenou rukou (sádra), sešití ruky apod. si zákonní zástupci přinesou potvrzení od
lékaře, že může dítě navštěvovat MŠ
- podávání léků dětem v MŠ ze strany zaměstnanců je přísně zakázáno, výjimku tvoří
pouze případy, kdy dítě bez léku nemůže navštěvovat MŠ a zdravotní stav dítěte toto
vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes...), ale i v tomto případě musí rodiče donést
potvrzení od lékaře, že učitelka může lék dítěti podávat, musí být sepsána písemná
dohoda
- nepředávají dítě s příznaky nemoci či infekce, jelikož dochází k přenášení infekce na
zdravé děti v kolektivu
- při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole jsou telefonicky
informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče
- plně odpovídají za oblečení, obutí, hračky a předměty, které dítě přinese do mateřské
školy (učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah kapes)
- z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na
pobyt venku
- na pobyt venku i další akce MŠ (výlety, sport. akce...)musí mít děti pevnou obuv
- neponechávají děti v prostorách mateřské školy nikdy samotné
- pokud se nechají zastupovat při vyzvedávání dítěte jinou osobou, sdělí tuto informaci
mateřské škole písemně na patřičné tiskopisy, které obdrží u učitelek
- děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích
organizovaných mateřskou školou.

Učitelka v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví dětí:
- povinnosti jsou dány především Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy
upravující ochranu zaměstnance, dále jsou vymezeny pracovní náplní a výkonem
pedagogické profese, učitelky jsou povinny plně respektovat a naplňovat práva
zákonných zástupců a dětí
- je odpovědna za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí do doby předání
zákonným zástupcům, jiné učitelce nebo pověřené osobě
- při vzdělávání dětí dodržuje pravidla a zásady bezpečnosti při práci
- při specifických činnostech (sportovních...) bude o bezpečnost dětí pečovat další
učitelka, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním
úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole
- při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy se děti přesunují ve
skupině, a to nejvýše ve dvojstupech, první a poslední dvojice je oblečena do
reflexních vest, učitelka dodržuje pravidla silničního provozu a při přecházení
vozovky používá zastavovací terč
- v případě školního úrazu je povinna zajistit prvotní ošetření, v případě nutnosti i
následného lékařského ošetření - zákonný zástupce je bezodkladně vyrozuměn
(školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech,
které s nimi přímo souvisejí, za školní úraz se nepovažuje ten, který se stal na cestě
do mateřské školy a zpět)
- v rámci bezpečnosti děti v MŠ potřebují – přezůvky, pevnou obuv na pobyt venku,
kapesníky, vhodné oblečení do tříd i na pobyt venku, pyžamo, náhradní oblečení
- na vhodnost chování v silničním provozu, na hřišti apod. jsou děti stále
upozorňovány

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Domů
Napište nám
Kniha návštěv
Kontakt

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign